Algemene voorwaarden sportlessen

ALGEMENE VOORWAARDEN MEDPLUS SPORTLESSEN

Door ondertekening van het inschrijfformulier verklaar ik bekend te zijn met onderstaand huishoudelijk
reglement en akkoord te gaan met de algemene voorwaarden.

 • HUISHOUDELIJK REGLEMENT & ALGEMENE VOORWAARDEN
  Deelname aan de lessen en gebruik van faciliteiten bij Medplus geschiedt volledig op eigen risico, wij
  adviseren u dan ook om ons op de hoogte te stellen van eventuele lichamelijke klachten en
  aandoeningen.
 • Lidmaatschap wordt aangegaan voor minimaal 1 jaar*. Automatische verlening met een periode van een
  jaar geldt.
 • Na het eerste jaar is het abonnement maandelijks opzegbaar met een opzegtermijn van 1 maand.
 • Opzeggen dient schriftelijk te geschieden d.m.v. een mail aan info@medplus.nl en wel minimaal een
  maand voor de volgende verlengingsdatum. De betalingsverplichting blijft bestaan tot het abonnement
  correct en schriftelijk is geannuleerd.
 • Betaalde abonnementsgelden worden niet gerestitueerd. Lidmaatschap is strikt persoonlijk en niet
  overdraagbaar.
 • De instructeurs en/of vervangers kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel of ongeval,
  van welke aard dan ook, opgelopen voor, tijdens of na de lessen.
 • De instructeurs stellen zich op generlei wijze aansprakelijk voor beschadiging en/of zoekraken van
  eigendommen van leden en/of bezoekers.
 • Het is verplicht je vooraf online aan te melden voor de les via https://medplus.virtuagym.com/ of via de virtuagym app met persoonlijke inloggegevens.
 • Af- en aanmelden gelieve tot 2 uur voor de start van de les via de onlineomgeving, anders wordt er een credit afgeschreven.
 • Gelieve uiterlijk 5 minuten voor de les aanwezig te zijn.
 • Wij raden bij spinninglessen het gebruik van hartslagmeters aan. Hiervoor dient zelf gezorgd te worden.
 • Niet-leden zijn verplicht zich te melden alvorens aan een activiteit, als zijnde een proefles, deel te nemen.
 • Gebruik ten alle tijden een handdoek en reinig de gebruikte materialen na gebruik.
  Gebruik een bidon, liefst gevuld met water.
 • Wanneer feestdagen vallen op lesdagen zal de les komen te vervallen.
 • Bij ziekte of uitval, langer dan 4 weken, zal in onderling overleg bekeken worden hoe dit verder opgelost
  of ingevuld zal gaan worden. Ook bij zwangerschap zal gekeken worden naar een passende oplossing.
 • Medplus behoudt zich het recht voor zowel bovenstaande punten als tarieven, openingstijden en
  lesindelingen te wijzigen en aan te passen, uiteraard zult u tijdig op de hoogte worden gesteld en indien
  mogelijk wordt voortijdig overleg gepleegd.
 • In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist het bestuur en/of de hoofdverantwoordelijke.
 • Voor het Inschrijfformulier en voorwaarden: De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt
  vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor administratieve doeleinden van de vereniging gebruikt.
 • Deze gegevens worden nooit voor commerciële doeleinden aan derden ter beschikking gesteld